Цифрові колекції
thumb
Україна. Київ. Бабин Яр
Ukraine. Kyiv. Babyn Yar

У колекції представлено оцифровані артефакти фондового зібрання, пов’язані з трагедією Бабиного Яру – урочища в Києві, у якому впродовж двох років від 29 вересня 1941р. до 29 вересня 1943 р. було знищено понад 100 тис. євреїв, ромів, українців та представників інших національностей. Колекційне зібрання презентує документи, листи та щоденники, що свідчать про злочини нацистів; світлини, книги, особисті речі киян, чиї долі були пов’язані з подіями Голокосту в Україні, та інші музейні пам’ятки, що торкаються цієї болючої сторінки історії ХХ століття.

The collection represents the digitized artifacts of fund collection connected with the tragedy of Babyn Yar – a ravine in Kiev, where for two years from September 29, 1941 to September 29, 1943 more than 100 thousand Jews, Gypsies, Ukrainians and other nationalities were killed. The collection presents documents, letters and diaries certifying the crimes of the Nazis; photographs, books, personal belongings of the residents of Kiev, whose fates were connected with the events of the Holocaust in Ukraine and other museum relics concerning this painful page of the history of the twentieth century.

thumb
Діловодний архів Андрія Михалевича
Archive of Andrii Mykhalevych

У колекції представлено оцифровані артефакти фондового зібрання з архіву Андрія Михалевича, які передала Рівненська обласна організація Всеукраїнського братства ОУН-УПА у 2008 р. Одразу розпочалася копітка науково-дослідницька та реставраційна робота. Було реконструйовано життєві віхи «автора» архіву – Андрія Михалевича («Кос», «Денис», «13-й» загинув у 1951 р. в результаті спецоперації органів радянської держбезпеки), проведено всі необхідні реставраційно-консерваційні заходи. За кілька років складного процесу реставрування 234 реліквії архіву (третина з них, на жаль, у фрагментах) були підготовлені для ретельного наукового опрацювання, аналізу, систематизації та подальших поглиблених наукових досліджень. У науковий обіг уведено унікальний документальний масив періоду 1943 – 1950 рр., що вважається одним із вагомих поповнень джерельної бази з вивчення українського визвольного руху середини ХХ ст.

The collection contains digitized artifacts of the fund collection from Andrii Mykhalevych's archive, which was handed over by the Rivne Oblast Organization of the All-Ukrainian Brotherhood of OUN-UPA in 2008. And a tumultuous research and restoration work immediately has begun. The life milestones of the “author” of the archive – Andrii Mykhalevych (“Kos”, “Denys”, “13” who was killed in 1951 as a result of a special operation of the organs of the Soviet state security) were reconstructed, and all necessary restoration and conservation measures were carried out. The 234 relics from archive (a third of them, unfortunately, in fragments) were prepared for a thorough scientific study, analysis, systematization and further in-depth scientific research for several years of the complex process of restoration. A unique documentary array of the period of 1943-1950 has been in scientific circulation, which is considered the one of the significant replenish of the source base for the study of the Ukrainian liberation movement in the middle of the twentieth century.

thumb
Українці – Праведники народів світу
Ukrainians – Righteous Аmong the Nations

У колекції представлено оцифровані артефакти фондового зібрання, пов’язані з українцями, які отримали почесне звання Праведників народів світу. Колекційне зібрання презентує документи, листи, фотографії, щоденники та особисті речі, що розповідають про унікальні історії порятунку євреїв у роки Голокосту та висвітлюють обставини порятунку й постаті рятівників. Станом на 1 січня 2019 р. звання «Праведник народів світу» удостоєні 2634 українці. За кількістю праведників Україна посідає четверте місце (після Польщі, Нідерландів та Франції).

The collection represents the digitized artifacts of fund collection connected with Ukrainians, who were awarded with «Righteous Among the Nations» award. The collection represents documents, letters, photographs, diaries and personal things telling about the unique history of Jews' salvation during the Holocaust and highlighting the circumstances of salvation and the figure of saviors. As of January 1, 2019, 2634 Ukrainians were awarded "Righteous Among the Nations" award. According to this number Ukraine ranks fourth in the world (after Poland, Netherlands and France)